Creart

Ogłoszenie o zamówieniu/Zapytanie ofertowe nr 2/11/2014

07 listopad 2014 r.

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji do wyboru wykonawcy rozbudowy systemu informatycznego B2B koniecznego do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących między Zamawiającym a jego partnerami biznesowymi, w ramach projektu pn.: „Wdrożenie rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych klasy B2B umożliwiających automatyzację głównych procesów biznesowych zachodzących między Wnioskodawcą a jego kluczowymi Partnerami biznesowymi”

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2014 r. do godz. 15:00 w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marokańska 1 W, 03-977 Warszawa

2. pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: ul. Marokańska 1 W, 03-977 Warszawa

3. pocztą elektroniczną na adres: biuro@creart.pl

 

O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.