Creart

Ogłoszenie o zamówieniu/Zapytanie ofertowe nr 1/10/2014

24 październik 2014 r.

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej procesów i systemu Zamawiającego, przeprowadzenie szczegółowej analizy procesowej obejmującej działalność Zamawiającego i jego wybranych Partnerów biznesowych oraz opracowanie szczegółowego modelu systemu informatycznego i prezentacja wyników analizy w ramach projektu pn.: „Wdrożenie rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych klasy B2B umożliwiających automatyzację głównych procesów biznesowych zachodzących między Wnioskodawcą a jego kluczowymi Partnerami biznesowymi”.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.11.2014 r. do godz. 15:00 w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marokańska 1 W, 03-977 Warszawa

2. pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: ul. Marokańska 1 W, 03-977 Warszawa

3. pocztą elektroniczną na adres: biuro@creart.pl

 

O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.